สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

School of Agriculture Resources

บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยมุ่งเน้นการบูรณาการสหศาสตร์กับองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีตลอดสายการผลิตสินค้าเกษตร

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

School of Agriculture Resources

บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยมุ่งเน้นการบูรณาการสหศาสตร์กับองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีตลอดสายการผลิตสินค้าเกษตร

รู้จักสำนักวิชา

สถาบันผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้และทักษะ เพื่อเป็นผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสืบไป เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต โดยมีหลักสูตรซึ่งครอบคลุมกลุ่มวิชาต่าง ๆ  อาทิ กลุ่มวิชาการผลิต กลุ่มวิชาการแปรรูปและความปลอดภัยอาหาร และกลุ่มวิชาการผลิตและการจัดการด้านสัตว์ เป็นต้น

การศึกษาและหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  1. การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (Agricultural Resources Administration)

ติดต่อสำนักวิชา

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 8 อาคารจุฬาพัฒน์ 13 ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์
0 2218 9832 – 3

Email
cusar@chula.ac.th

เว็บไซต์
www.cusar.chula.ac.th

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย