สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

School of Integrated Innovation (ScII)

สถาบันแห่งอนาคต (Global Academy for the Future)

รู้จักคณะ

“สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (School of Integrated Innovation, Chulalongkorn University)” เป็นสถาบันแห่งอนาคต (Global Academy for the Future) โดยจะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ซึ่ง เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) (Bachelor of Arts and Science in Integrated Inovation: BAScii) เป็นครั้งแรกในเอเชีย

หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) มีวัตถุประสงค์หลักในการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการเริ่มต้นทักษะในการทํางานในระดับนานาชาติภายใต้ระยะเวลา 4 ปี ในการเรียนนิสิตจะได้รับทักษะที่เป็นที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 ซึ่งก็คือความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและเทคโนโลยีผ่านการ เรียนและการทําโครงงานที่เน้นการปฏิบัติจริง (Project Based-learning) ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มสุขภาวะและการอยู่ดีมีสุข (Health and Wellbeing)
  2. กลุ่มชุมชนเสมอภาคและเมืองอัจฉริยะ (Inclusive Community and Smart City)
  3. กลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
  4. กลุ่มปัญญาดิจิทัลเชิงประยุกต์ (Applied Digital Intelligence)

สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์คาดหวังว่าบัณฑิตที่จบจากสถาบันฯ ทุกคนจะมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ เป็นผู้นําแห่งอนาคตที่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อหน่วยงาน

สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)
ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2218-3137
อีเมล admin@inter-bascii-chula.com
เว็บไซต์ inter-bascii-chula.com
Facebook Facebook.com/CUBAScii

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X