วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

The Petroleum and Petrochemical College

สถาบันบัณฑิตศึกษาและวิจัยชั้นนำระดับนานาชาติ ผู้นำในอาเซียนด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และพอลิเมอร์

วิทยาลัยนานาชาติซึ่งเปิดสอนทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวิทยาศาสตร์พิลิเมอร์แห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสหรัฐอเมริกา เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ Petrochemical Technology, Polymer Science และ Petroleum Technology

หน่วยบริการสังคม

 • ศูนย์บริการวิเคราะห์/ทดสอบ

  วิทยาลัยฯ มีความพร้อมในด้านเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัยในสาขาปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จึงได้เปิดให้บริการด้านการวิเคราะห์/ทดสอบตัวอย่าง แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมในหลายสาขา

  ฝ่ายวิจัย ห้อง 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยจุฬาฯ
  โทรศัพท์ 0 2218 4125 - 8
  โทรสาร 0 2218 4145
  อีเมล cu.ppc.research@gmail.com
  เว็บไซต์ ppcresearch.wordpress.com

ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยปิโตเลียมและปิโตรเคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 4116
โทรสาร 0 2215 4459
อีเมล petro@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.ppc.chula.ac.th/web/
Facebook www.facebook.com/ppcresearch/

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X