วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

The Petroleum and Petrochemical College

สถาบันบัณฑิตศึกษาและวิจัยชั้นนำระดับนานาชาติ ผู้นำในอาเซียนด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และพอลิเมอร์

รู้จักวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติซึ่งเปิดสอนทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวิทยาศาสตร์พิลิเมอร์แห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสหรัฐอเมริกา เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ Petrochemical Technology, Polymer Science และ Petroleum Technology

หน่วยบริการสังคม

ศูนย์บริการวิเคราะห์/ทดสอบ

วิทยาลัยฯ มีความพร้อมในด้านเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัยในสาขาปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จึงได้เปิดให้บริการด้านการวิเคราะห์/ทดสอบตัวอย่าง แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมในหลายสาขา

ฝ่ายวิจัย ห้อง 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยจุฬาฯ
โทรศัพท์ 0 2218 4125 – 8
โทรสาร 0 2218 4145
อีเมล cu.ppc.research@gmail.com
เว็บไซต์ ppcresearch.wordpress.com

ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยปิโตเลียมและปิโตรเคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 4116
โทรสาร 0 2215 4459
อีเมล petro@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.ppc.chula.ac.th/web/
Facebook www.facebook.com/ppcresearch/

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X