จุฬาฯ ในสื่อ

“บูสเตอร์โดส ฉีดช่วงไหนดีที่สุด” คำถามที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจน

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย