พิพิธภัณฑ์พืช ศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธุ์

หอสมุดแห่งพรรณไม้

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

ชื่อของพิพิธภัณฑ์ตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธุ์ อาจารย์ของภาควิชาพฤกษศาสตร์ผู้อุทิศตนเพื่องานทางอนุกรมวิธานพืชตลอดชีวิตของท่าน เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2525 มีภารกิจหลักคือเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับพืชของประเทศไทย และสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของภาควิชา ปัจจุบันมีตัวอย่างพืชมากกว่า 20,000 ตัวอย่าง และรวบรวมตัวอย่างผล เมล็ด ผลิตผลจากพืช ในแง่พืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ทั้งในรูปแบบภาพถ่าย ภาพวาด สไลด์ และข้อมูลในเอกสาร วารสาร วิทยานิพนธ์ และหนังสือเกี่ยวกับพรรณไม้

ภายในมีการจัดนิทรรศการประจำ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของพืช และมีนิทรรศการหมุนเวียนที่น่าสนใจ เปิดให้นิสิตและคณาจารย์ได้ใช้ศึกษาเป็นประจำ และเปิดให้ประชาชนผู้ที่สนใจได้เข้าชมในโอกาสพิเศษ นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจวิเคราะห์ชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้และรายละเอียดต่างๆ เพื่อการวิจัย และตอบปัญหาแก่ผู้มาติดต่ออีกด้วย

ติดต่อพิพิธภัณฑ์ / หน่วยงาน

พิพิธภัณฑ์พืช ศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธุ์

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 5502 – 3, 0 2218 5485 – 6
โทรสาร 0 2252 8979
เว็บไซต์ museum.stkc.go.th/cu/plant.php
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม

บริการสังคม

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X