ข่าว

JSPS เสนอทุนนักวิจัยจุฬาฯ ไปญี่ปุ่น

JSPS เสนอทุนนักวิจัยจุฬาฯ ไปญี่ปุ่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 สำนักบริหารวิจัยจัดสัมมนาร่วมกับ Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) ในหัวข้อ “Introduction of JSPS Activity in Asia and Sharing Information about Research Opportunity in Japan” ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานสัมมนาร่วมกับ Professor Kuniaki Yamashita ผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานกรุงเทพ ประเทศไทย โดยมีหัวข้อข้อเกี่ยวกับการแนะนำทุนวิจัยและกิจกรรมต่างๆ ของ JSPS ในเอเชีย เช่น การสนับสนุนการวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศ การเชิญชวนนักวิจัยไทยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น และการสนับสนุนให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ พร้อมทั้งการแบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยไทยที่เคยได้รับทุนของ JSPS ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์ส่งศรี กุลปรีชา จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) เป็นองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่นที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยดำเนินการส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ.1932 ในด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งให้การสนับสนุนแก่อาจารย์ ผู้ชำนาญการ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยที่สนใจการทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่นทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ และเภสัชศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ การสนับสนุนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างชุมชนวิชาการและอุตสาหกรรม เก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และให้ทุนเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X