ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการ “Nutrition Academy Thailand” หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุ ความร่วมมือเชิงบูรณาการศาสตร์ 4 คณะของจุฬาฯ กับ ABBOTT ประเทศไทย

               จุฬาฯ – ABBOTT ประเทศไทย ร่วมเปิดตัวโครงการ “Nutrition Academy Thailand” เสิร์ฟหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีภาคี 4 คณะของจุฬาฯ ร่วมมือเชิงบูรณาการศาสตร์


               บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวโครงการ Nutrition Academy Thailand ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ และบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด ประเทศไทย ร่วมด้วยความร่วมมือจาก 4 คณะของจุฬาฯ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ

               งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ Social Innovation Hub ชั้น 1 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ  รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ กล่าวว่า บัณฑิตวิทยาลัย มีพันธกิจในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) มุ่งเน้นการศึกษาที่มีคุณภาพ การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อขยายโอกาสทางการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัย ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ในระบบการศึกษาตลอดชีวิต ภายใต้โครงการบริการวิชาการ การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสหวิทยาการ (CUGS Academy : Lifelong Learning and Interdisciplinary, Graduate School, Chulalongkorn University) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับคนกลุ่มวัยทำงาน ผู้บริหารองค์กร เพื่อยกระดับความรู้เพื่อสอดรับกับความก้าวหน้าของโลกยุคใหม่บนฐานของ Demand-driven โดยการไม่ผูกขาดความรู้ และเพื่อขยายโอกาสทางการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัย ตามยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โครงการ Nutrition Academy Thailand จึงเป็นอีกแพลตฟอร์มในการเรียนรู้ (Learning Platform) ที่ช่วยขยายโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านโภชนาการให้แก่คนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้สูงอายุในอนาคต และผู้ให้การดูแลด้านโภชนาการ

               จุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัย และ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด ประเทศไทย ได้มีการลงนามความร่วมมือเมื่อปี  2565 โดยทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาและดำเนินโครงการ Nutrition Academy Thailand เพื่อร่วมกันให้ความรู้ สร้างศักยภาพของประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน ผู้ดูแล และการรักษาพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เพื่อรองรับ “Ageing in Place” ของประเทศไทย ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต

               ทั้งนี้ได้มีการขยายฐานความร่วมมือโดยผนึกกำลังร่วมกับ 4 คณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ โดยจะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการเชิงบูรณาการศาสตร์ร่วมกัน ในฐานะ Training Provider ร่วมกันพัฒนาโมดูลการศึกษาด้านโภชนาการและหลักสูตรด้านโภชนาการ การถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มวิชาชีพพยาบาลซึ่งเป็นผู้ให้การดูแลกลุ่มต่างๆ โดยการเสริมสร้างศักยภาพผ่านการศึกษา การฝึกอบรม การกำกับดูแล และการให้คำปรึกษา


               แอ๊บบอต ผู้นำระดับโลกด้านการดูแลสุขภาพที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้มีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมในทุกช่วงเวลาของชีวิต ด้วยเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการวินิจฉัย เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการอาหาร และผลิตภัณฑ์ยาภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ แอ๊บบอต ก่อตั้งมามากกว่า 130 ปี และดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 50 ปี เป็นเวลามากกว่าหนึ่งศตวรรษ ที่แอ๊บบอตสร้างมาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์เชิงโภชนาการ และเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการและโภชนบำบัด ให้กับผู้คนทุกๆช่วยวัย ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต สุขภาพที่แข็งแรงและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วโลก ความร่วมมือกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผ่านโครงการ Nutrition Academy เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีพลัง มีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายที่สุด               นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการด้านโภชนาการและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อที่ดีในยามสูงอายุ” ให้แก่ผู้สูงอายุสำรอง (อายุ 50-59 ปี) และผู้สูงอายุ จำนวน 55 คน จากชุมชนภายใต้โครงการจุฬาอารี โดยมีกิจกรรม“ตรวจมวลกล้ามเนื้อด้วย BIA และวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ” โดย ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ พร้อมทีมงานคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด ประเทศไทยการบรรยายเรื่อง “สูงวัยสุขภาพดี และกระบวนการชรา” โดย ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ การบรรยายเรื่อง “อิสระแห่งการเคลื่อนไหวด้วยสุขภาพกล้ามเนื้อที่ดี” โดย ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล การบรรยายเรื่อง “การดูแลและจัดการตนเองเพื่อสุขภาพที่ดี” โดย รศ.กภ.สมนึก กุลสถิตพร ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ การบรรยายเรื่อง “การดูแลและจัดการตนเองเพื่อกล้ามเนื้อที่ดี” โดย รศ.ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ และกิจกรรมสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติ เรื่อง การอ่านสลากการเลือกส่วนประกอบ การเลือกและจัดอาหารเพื่อการมีสุขภาพดี และการทำเมนูอาหารเพื่อผู้สูงวัยสุขภาพดี กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้ผู้สูงอายุไทยสามารถดูแลและจัดการตนเองด้านโภชนาการผ่านกระบวนการการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจ และผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติการจัดอาหารเพื่อการมีสุขภาพดี


จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า