ข่าว

ตรวจสุขภาพฟรีตามโครงการสร้างสุข(สุขภาพดี) กับ 80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว

ตรวจสุขภาพฟรีตามโครงการสร้างสุข(สุขภาพดี) กับ 80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ(PMCU) ร่วมกับโรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญทุกท่านร่วมตรวจสุขภาพฟรีตามโครงการสร้างสุข(สุขภาพดี) กับ 80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ตรวจวัดระดับสายตา ฯลฯ

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 17.00 น.- 19.00 น. ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X