คำชี้แจงเรื่องที่นิสิตร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องการแต่งกายตามเพศสภาพ

ตามที่มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับมติของคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ที่ไม่อนุญาตให้นิสิตแต่งกายตามเพศสภาพนั้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอชี้แจงว่า ขณะนี้นิสิตได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์กรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนิสิตในระดับมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการฯ มีมติรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาแล้ว และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ในระหว่างนี้อธิการบดีในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของจุฬาฯ ได้มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ไว้ก่อน ซึ่งมีผลให้นิสิตคนดังกล่าวสามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้จนกว่าคณะกรรมการพิจารณาฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X