ข่าว

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3)

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ  เชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น  ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

        มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไป จากเดิมวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

ผู้รักษาการแทนอธิการบดี

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X