ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมและเสวนา“สถานการณ์โรคระบาดและการป้องกันรักษาโรคสุกร”

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ ร่วมกับปศุสัตว์ จังหวัดน่าน จัดโครงการอบรมและเสวนาเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ต.ป่าค่าหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การรักษาสุกรป่วยเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงและการจัดการโรคในฟาร์มของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 60 คน

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย