ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมวิชาการ “โควิด – 19 ในเด็ก ตรวจ…รักษา…ป้องกัน”

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดการประชุมวิชาการวาระพิเศษ หัวข้อ “โควิด-19 ในเด็กตรวจ… รักษา… ป้องกัน” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 – 13.30 น. โดยมี ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญกุล ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ ดร.พญ.สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิจัยโรคติดเชื้อเด็กและวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  เป็นวิทยากร

ผู้สนใจรับชมผ่าน Facebook Live คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2256-4000

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย