ข่าวสารจุฬาฯ

ขยายเวลาส่งบทความวิจัย วิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งบทความวิจัย วิชาการ บทความจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระด้านการสื่อสาร และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 (National Communication Academic Conference) ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ขยายเวลาเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2564
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและอัปโหลดไฟล์นำเสนอบทความได้ที่  https://bit.ly/3l9l6em
ตัวอย่างรูปแบบบทความวิจัย https://drive.google.com/file/d/1VnWwJkKlw3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพัฒนาและประกันคุณภาพหลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ โทร 0-2218 -2122, 0-2218-2178 หรือ E-mail: curim.commarts@gmail.com

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย