ข่าวสารจุฬาฯ

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ ลงทะเบียนสอบ CU-TEP สำหรับบุคคลทั่วไป

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ แห่งจุฬาฯ เปิดลงทะเบียนสอบ CU-TEP, CU-AAT, CU-ATS  สำหรับบุคคลทั่วไป

รับสมัครระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2564

รอบการสอบ วันที่ 22-24 ตุลาคม 2564

(จำกัดจำนวน 150 ที่นั่งต่อรอบ)

ศึกษาแนวปฏิบัติการจัดสอบภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อโรค COVID-19 เพิ่มเติมได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th/COVID19REG_TH.html

สอบถามข้อมูลทาง e-mail : cuatc@chula.ac.th


อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย