ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิต
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

_____________________

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 850 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 และจัดการช่วยเหลือด้านอื่นๆ เพิ่มเติม และมหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้ความช่วยเหลือนิสิตเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นิสิตสำหรับการศึกษาในระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 และสำหรับการศึกษาในระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ส่วนการดำเนินการเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาถัดไป มหาวิทยาลัยจะแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ทราบต่อไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยประกอบกับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตและผู้ปกครองในขณะที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงระบาดอยู่ ที่ประชุมคณบดีในฐานะคณะกรรมการการเงินโดยมติเวียนเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จึงได้มีมติให้ความช่วยเหลือนิสิตเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป ดังนี้

ข้อ 1  ให้ลดค่าเล่าเรียนจำนวนร้อยละ 10 และค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวนร้อยละ 10 ให้แก่นิสิตทุกระดับ ทุกหลักสูตร และทุกชั้นปี ในภาคการศึกษาปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาในระบบทวิภาค หรือในภาคการศึกษาที่สองและภาคการศึกษาที่สาม ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาในระบบตรีภาค

ส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส่วนงานอาจพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือนิสิตด้วยการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิตตามที่เห็นสมควรก็ได้

ข้อ 2  กรณีที่นิสิตได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ CUNEX ไว้แล้วก่อนวันที่มีประกาศฉบับนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับจากส่วนงานให้แก่นิสิตผ่านช่องทาง CUNEX ต่อไป ทั้งนี้ ให้ส่วนงานแจ้งรายชื่อนิสิตพร้อมทั้งโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวคืนมายังมหาวิทยาลัยด้วย

ข้อ 3  ในการดำเนินการเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับปีการศึกษาถัดไป มหาวิทยาลัยจะแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ทราบในโอกาสต่อไป

ประกาศ ณ วันที่  1  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

   (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดี

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย