ข่าวสารจุฬาฯ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เชิญร่วมเสวนาออนไลน์เรื่อง “สายนทีแห่งวิทยา”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  ในหัวข้อ “สายนทีแห่งวิทยา” ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 -16.00 น.

   ฟังการบรรยายและเสวนาโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่างๆ 

  • การบรรยายพิเศษเรื่อง “นิยามความเป็นตะวันออก” โดย ศ.กิตติคุณ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
  • การเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “สายนทีแห่งวิทยา 60 ปีภาควิชาภาษาตะวันออก” โดย ศ.พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ ศ.กิตติคุณ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ผศ.ทัศนีย์ สินสกุล
  • การบรรยายพิเศษเรื่อง “จากตะวันออกกลางสู่ตะวันออกไกล เอเชียในศตวรรษที่ 21” โดย ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 
  • การเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “การเรียนการสอนภาษาตะวันออกในศตวรรษที่ 21” โดย ศ.ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ธีรพจน์ ผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้วผศ.ดร.สุภาพร บุญรุ่ง

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.shorturl.at/pMW37 หรือสแกน QR Code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ผู้สนใจสามารถติดตามงานเสวนาผ่านทาง Facebook  Live ทางเพจ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย