ข่าวสารจุฬาฯ

บรรยาย CULI Facebook Live ครั้งที่ 2 หัวข้อ “เทคนิคเขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์”

ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาฯ ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย CULI Facebook Live ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ How to get your article published (เทคนิคเขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์) ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมี รศ.ดร.ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์ บรรณาธิการวารสารภาษา (PASAA Journal) ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช และ อ.บุญญากร เสียงเสนาะ ทีมบรรณาธิการเป็นวิทยากร

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่ https://facebook.com/CULIChula

เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.culi.chula.ac.th/ และ https://facebook.com/CULIChula

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย