ข่าวสารจุฬาฯ

CU TIP Open House งานเปิดบ้านหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

สหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU TIP ) ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน CU TIP Open House เปิดบ้านระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ครั้งแรกที่มีการเชิญวิทยากรทางด้านนวัตกรรมตัวจริงมานำเสนอข้อมูลหลักสูตรก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2022 เวลา 12.00-16.00 น. ในรูปแบบ Online ผ่าน Facebook Live

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

Session 1 : เล่าที่มาและการดำเนินงานของหลักสูตร โดย รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตร กรรมการประจำหลักสูตร CU TIP

Session 2 : การเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก และปริญญาโท โดย ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ดร.ไกรวุฒิ จุลพงศธร  ศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล และ ผศ.ดร.กวิน อัศวานันท์ พร้อมกับ ดร.สุรอรรถศุภจัตุรัสและดร.ประวีร์เครือโชติกุล นิสิตเก่าที่จะมาเล่าถึงความสำเร็จหลังจากจบการศึกษา

Session 3 : สัมมนาพิเศษในหัวข้อ “The Future of Innovative Education” โดย Dr.Andreas Weigend ที่ปรึกษาบริษัท Agoda, Amazon และ Alibaba และหัวข้อ “The Future of Innovative Education” โดย Mr.Shinto Okukawa Country Manager บริษัท Minto Inc, Japan บรรยายหัวข้อ “Innovation & NFT”

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/9WTxGvYHSBZov6je9 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย