วีดิทัศน์

Soเชี่ยว Ep66 ฮอร์โมนไข่กระตุ้นให้มะนาวออกลูกดกนอกฤดูกาลได้ จริงหรือไม่


ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย