วีดิทัศน์

Soเชี่ยว Ep75 การทำงานหนักเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่ความตาย จริงหรือไม่


ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย