คณะสหเวชศาสตร์

Faculty of Allied Health Sciences

สถาบันวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านเทคนิคการแพทย์ โภชนาการและการกำหนดอาหาร และกายภาพบำบัด

รู้จักคณะ

สร้างนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ สามารถดูแลปัญหาสุขภาพในลักษณะองค์รวมได้อย่างมืออาชีพ  เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชากายภาพบำบัด เคมีคลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก เวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก และโภชนาการและการกำหนดอาหาร รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Food and Nutrition ในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ภาควิชาของคณะสหเวชศาสตร์ (Faculty of Allied Health Sciences)

  คณะสหเวชศาสตร์ประกอบด้วย 5 ภาควิชา ได้แก่

  • 1. กายภาพบำบัด (Physical Therapy)
  • 2. เคมีคลินิก (Clinical Chemistry)
  • 3. จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy)
  • 4. เวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก (Transfusion Medicine and Clinical Microbiology)
  • 5. โภชนาการและการกำหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) Bachelor of Science (Medical Technology) B.Sc. (Medical Technology) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.1 เทคนิคการแพทย์ (Medical Technology)

  2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) วท.บ. (กายภาพบำบัด) Bachelor of Science (Physical Therapy) B.Sc. (Physical Therapy) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 2.1 กายภาพบำบัด (Physical Therapy)

  3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Backelor of Science (B.Sc.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 3.1 โภชนาการและการกำหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 5 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. กายภาพบำบัด (Physical Therapy)
  • 2. ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ (Clinical Biochemistry and Molecular Medicine)
  • 3. วิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology Sciences)
  • 4. อาหารและโภชนาการ (นานาชาติ) (Food and Nutrition)
  • 5. วิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน (Molecular Science of Medical Microbiology and Immunology)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 3 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. กายภาพบำบัด (Physical Therapy)
  • 2. ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ (Clinical Biochemistry and Molecular Medicine)
  • 3. อาหารและโภชนาการ (นานาชาติ) (Food and Nutrition)

หน่วยบริการสังคม

หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ศูนย์สุขภาพสหเวชศาสตร์)

เป็นสถานพยาบาลได้เปิดบริการ ให้แก่ประชาชน ประกอบด้วย คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกกายภาพบำบัด และ คลินิกโภชนาการและการกำหนดอาหาร เป็นศูนย์ที่เป็นทางเลือกให้ประชาชนมาใช้บริการด้านการรักษาและป้องกันโรค โดยเน้นเรื่องคุณภาพและการบริการสะดวกรวดเร็วให้บริการโดยคณาจารย์ และนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวดเร็ว ด้วยค่าบริการที่เหมาะสม

ที่ตั้ง 154 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ซอยจุฬา 12 ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2218 1100
เว็บไซต์ www.ahs.chula.ac.th/newweb/index.php/th/unit/hssu

ติดต่อคณะ

คณะสหเวชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

154 ซอยจุฬา 12 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 1065
โทรสาร 0 2218 1064
เว็บไซต์ www.ahs.chula.ac.th

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X