คณะสหเวชศาสตร์

Faculty of Allied Health Sciences

ผู้นำทางวิชาชีพแบบบูรณาการและเป็นแหล่งอ้างอิงในภูมิภาคเอเชีย

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

Faculty of Allied Health Sciences

ผู้นำทางวิชาชีพแบบบูรณาการและเป็นแหล่งอ้างอิงในภูมิภาคเอเชีย

รู้จักคณะ

สร้างนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ สามารถดูแลปัญหาสุขภาพในลักษณะองค์รวมได้อย่างมืออาชีพ เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชากายภาพบำบัด เคมีคลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก เวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก โภชนาการและการกำหนดอาหาร และรังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Food and Nutrition ในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย

การศึกษาและหลักสูตร

ภาควิชาของคณะสหเวชศาสตร์ (Faculty of Allied Health Sciences)

คณะสหเวชศาสตร์ประกอบด้วย 6 ภาควิชา ได้แก่

 1. กายภาพบำบัด (Physical Therapy)
 2. เคมีคลินิก (Clinical Chemistry)
 3. จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy)
 4. เวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก (Transfusion Medicine and Clinical Microbiology)
 5. โภชนาการและการกำหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics)
 6. รังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ (Radiological Technology and Medical Physics)

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) Bachelor of Science (Medical Technology) B.Sc. (Medical Technology) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1.1 เทคนิคการแพทย์ (Medical Technology)

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) วท.บ. (กายภาพบำบัด) Bachelor of Science (Physical Therapy) B.Sc. (Physical Therapy) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 2.1 กายภาพบำบัด (Physical Therapy)

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Backelor of Science (B.Sc.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

 • 3.1 โภชนาการและการกำหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics)
 • 3.2 รังสีเทคนิค (Radiological Technology)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 5 สาขาวิชา ได้แก่

 1. กายภาพบำบัด (Physical Therapy)
 2. ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ (Clinical Biochemistry and Molecular Medicine)
 3. วิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology Sciences)
 4. อาหารและโภชนาการ (นานาชาติ) (Food and Nutrition)
 5. วิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน (Molecular Science of Medical Microbiology and Immunology)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 3 สาขาวิชา ได้แก่

 1. กายภาพบำบัด (Physical Therapy)
 2. ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ (Clinical Biochemistry and Molecular Medicine)
 3. อาหารและโภชนาการ (นานาชาติ) (Food and Nutrition)

หน่วยบริการสังคม

หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ศูนย์สุขภาพสหเวชศาสตร์)

เป็นสถานพยาบาลได้เปิดบริการ ให้แก่ประชาชน ประกอบด้วย คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกกายภาพบำบัด และ คลินิกโภชนาการและการกำหนดอาหาร เป็นศูนย์ที่เป็นทางเลือกให้ประชาชนมาใช้บริการด้านการรักษาและป้องกันโรค โดยเน้นเรื่องคุณภาพและการบริการสะดวกรวดเร็วให้บริการโดยคณาจารย์ และนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวดเร็ว ด้วยค่าบริการที่เหมาะสม

ที่ตั้ง 154 อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น 14-15 ซอยจุฬา 12 ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2218 1100
เว็บไซต์ https://www.ahs.chula.ac.th/ahs-chula/practice-unit.php

ติดต่อคณะ

คณะสหเวชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

154 ซอยจุฬา 12 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 1065

โทรสาร
0 2218 1064

เว็บไซต์
www.ahs.chula.ac.th

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย