การศึกษาคณะ วิทยาลัย และสถาบัน

คณะสหเวชศาสตร์

Faculty of Allied Health Sciences

สถาบันวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านเทคนิคการแพทย์ โภชนาการและการกำหนดอาหาร และกายภาพบำบัด

เข้าสู่เว็บไซต์คณะ

สร้างนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ สามารถดูแลปัญหาสุขภาพในลักษณะองค์รวมได้อย่างมืออาชีพ  เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชากายภาพบำบัด เคมีคลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก เวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก และโภชนาการและการกำหนดอาหาร รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Food and Nutrition ในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย

ภาควิชาของคณะสหเวชศาสตร์ (Faculty of Allied Health Sciences)

คณะสหเวชศาสตร์ประกอบด้วย 5 ภาควิชา ได้แก่

 • 1. กายภาพบำบัด (Physical Therapy)
 • 2. เคมีคลินิก (Clinical Chemistry)
 • 3. จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy)
 • 4. เวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก (Transfusion Medicine and Clinical Microbiology)
 • 5. โภชนาการและการกำหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics)

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) Bachelor of Science (Medical Technology) B.Sc. (Medical Technology) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1.1 เทคนิคการแพทย์ (Medical Technology)

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) วท.บ. (กายภาพบำบัด) Bachelor of Science (Physical Therapy) B.Sc. (Physical Therapy) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 2.1 กายภาพบำบัด (Physical Therapy)

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Backelor of Science (B.Sc.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 3.1 โภชนาการและการกำหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 5 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1. กายภาพบำบัด (Physical Therapy)
 • 2. ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ (Clinical Biochemistry and Molecular Medicine)
 • 3. วิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology Sciences)
 • 4. อาหารและโภชนาการ (นานาชาติ) (Food and Nutrition)
 • 5. วิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน (Molecular Science of Medical Microbiology and Immunology)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 3 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1. กายภาพบำบัด (Physical Therapy)
 • 2. ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ (Clinical Biochemistry and Molecular Medicine)
 • 3. อาหารและโภชนาการ (นานาชาติ) (Food and Nutrition)

หน่วยบริการสังคม

 • หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ศูนย์สุขภาพสหเวชศาสตร์)

  เป็นสถานพยาบาลได้เปิดบริการ ให้แก่ประชาชน ประกอบด้วย คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกกายภาพบำบัด และ คลินิกโภชนาการและการกำหนดอาหาร เป็นศูนย์ที่เป็นทางเลือกให้ประชาชนมาใช้บริการด้านการรักษาและป้องกันโรค โดยเน้นเรื่องคุณภาพและการบริการสะดวกรวดเร็วให้บริการโดยคณาจารย์ และนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวดเร็ว ด้วยค่าบริการที่เหมาะสม

  ที่ตั้ง 154 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ซอยจุฬา 12 ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  โทรศัพท์ 0 2218 1100
  เว็บไซต์ www.ahs.chula.ac.th/newweb/index.php/th/unit/hssu

ติดต่อคณะ

คณะสหเวชศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 1065
โทรสาร 0 2218 1064
เว็บไซต์ www.ahs.chula.ac.th

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X