สถาบันวิจัยสังคม

Social Research Institute

สร้างสมองค์ความรู้ ความคิด ข้อคิดเห็นที่ทำให้สถาบันวิจัยเป็นหนึ่ง (Authority) ในมิติที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยในด้านต่างๆ ที่เป็นพันธกิจของสถาบันฯ

สถาบันวิจัยสังคม

สถาบันวิจัยสังคม

Social Research Institute

สร้างสมองค์ความรู้ ความคิด ข้อคิดเห็นที่ทำให้สถาบันวิจัยเป็นหนึ่ง (Authority) ในมิติที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยในด้านต่างๆ ที่เป็นพันธกิจของสถาบันฯ

รู้จักสถาบัน

สถาบันวิจัยทางสังคมศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยแบบสหสาขาวิชา เพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงรุกที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในบริบทใหม่ และส่งเสริมการรับใช้สังคมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ความเหลื่อมล้ำ และการสร้างรายได้ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐด้านการพัฒนาทางสังคม ติดตามพลวัตความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปิดพื้นที่การถกเถียงสร้างทางเลือกเชิงนโยบาย เพื่อผลิตนักวิจัยที่มีความเป็นเลิศด้านองค์ความรู้และบริการสังคม/ชุมชน

ติดต่อสถาบัน

สถาบันวิจัยสังคม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 5 อาคารวิศิษฐ์-ประจวบเหมาะ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 7396
0 2218 7385

โทรสาร
0 2255 5523

เว็บไซต์
www.cusri.chula.ac.th

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย