การศึกษาคณะ วิทยาลัย และสถาบัน

สถาบันวิจัยสังคม

Social Research Institute

สร้างสมองค์ความรู้ ความคิด ข้อคิดเห็นที่ทำให้สถาบันวิจัยเป็นหนึ่ง (Authority) ในมิติที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยในด้านต่างๆ ที่เป็นพันธกิจของสถาบันฯ

เข้าสู่เว็บไซต์สถาบัน

สถาบันวิจัยทางสังคมศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยแบบสหสาขาวิชา เพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงรุกที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในบริบทใหม่ และส่งเสริมการรับใช้สังคมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ความเหลื่อมล้ำ และการสร้างรายได้ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐด้านการพัฒนาทางสังคม ติดตามพลวัตความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปิดพื้นที่การถกเถียงสร้างทางเลือกเชิงนโยบาย เพื่อผลิตนักวิจัยที่มีความเป็นเลิศด้านองค์ความรู้และบริการสังคม/ชุมชน

ติดต่อสถาบัน

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โทรศัพท์ 0 2218 7396, 0 2218 7385
โทรสาร 0 2255 5523
เว็บไซต์ www.cusri.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/chula.cusri/
Issuu issuu.com/cusri

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X