จุฬาฯ ในสื่อ

สภาดิจิทัล “ผนึกกำลังพันธมิตรระดมเทคโนโลยี” ช่วยรัฐจัดการโควิด-19

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย