จุฬาฯ ในสื่อ

จุฬาฯ โชว์ “หุ่นยนต์ชีวภาพ” ลำเลียงสารยับยั้งมะเร็ง

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย