จุฬาฯ ในสื่อ

วอนคุมราคา “ชุดตรวจ ATK” ประชาชนแบกภาระไม่ไหว!

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย