จุฬาฯ ในสื่อ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนเทคโนโลยีผลงานสัตวแพทย์ จุฬาฯ เพื่อไก่ชนขนงาม สุขภาพดี

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย