จุฬาฯ ในสื่อ

วันนี้ก็แย่ “โจทย์ใหญ่ ความสุขผู้สูงวัย” ต่อๆ ไป วันหน้าล่ะ?’

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย