เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย

เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย

เกี่ยวกับเรือนไทย จุฬาฯ

สร้างขึ้นในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระราชพิธีมังคลาภิเษก รวมทั้งโอกาสครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างบรรยากาศทางวัฒนธรรมไทยร่วมกับชุมชนโดยรอบ ประกอบด้วยเรือน 5 หลัง

เรือนที่ 1 เรือนประธานหรือเรือนเอก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศีรษะครูเทพเจ้าทางดนตรีไทย จัดแสดงเครื่องดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์และระนาดทรงของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรือนที่ 2 จัดแสดงเครื่องใช้และวัตถุโบราณที่บริจาคโดย ดร.วินิจและคุณหญิงพรรณี วินิจนัยภาค

เรือนที่ 3 จัดแสดงเครื่องจักสานสวยงามของรองศาสตราจารย์แสงอรุณ รัตกสิกร ที่มอบให้แก่จุฬาฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดา รัตกสิกร ภริยา

เรือนที่ 4 ศาลากลางน้ำอเนกประสงค์ เป็นโถงศาลาที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมไทยที่เรียกว่า ทรงเครื่องลำยอง เป็นงานที่ออกแบบขึ้นมาใหม่โดยไม่จำเป็นต้องลอกเลียนแบบจากครูเดิม ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานบรรเลงดนตรีไทย การจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ

เรือนที่ 5 เรือนสำนักงานของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม และใช้รับรองอาคันตุกะของมหาวิทยาลัย

ติดต่อเรือนไทย จุฬาฯ

เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 3645

ค่าเข้าชม
ไม่เสียค่าเข้าชม (ต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าหากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ)

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย