สัมมนา เรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงาน และธรรมาภิบาล”

คณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัย สำนักงานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและปฏิบัติการ ร่วมฟังการสัมมนา เรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงาน และธรรมาภิบาล” ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณาจารย์ จุฬาฯ โทร. 02-218-7020-22

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X