สัมมนา เรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงาน และธรรมาภิบาล”

คณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัย สำนักงานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและปฏิบัติการ ร่วมฟังการสัมมนา เรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติงาน และธรรมาภิบาล" ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณาจารย์ จุฬาฯ โทร. 02-218-7020-22

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X