ประชุมวิชาการนานาชาติสตรีผู้มีชื่อเสียงในอาเซียน

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ มูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงจิรายุ – ศาสตราจารย์พูนทรัพย์ นพวงค์ มูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์ และสโมสรซอนต้าประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The Prominent Woman in ASEAN Community” In Celebration of the 110th Anniversary of the Birth of Thanphuying Poonsapaya Navawongs Na Ayudhaya ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เพื่อเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา ตามนโยบายของยูเนสโก ที่เชิดชูเกียรติคุณบุคคลและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความโดดเด่น สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแบบอย่างอันดีงาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6722

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X