ข่าวสารจุฬาฯ

เชิดชูเกียรติต้นแบบแห่งวงการแพทย์ MDCU “MDCU The Medical Icons Award Ceremony” 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม  2566 ณ ศาลาพระเกี้ยว รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเชิดชูเกียรติต้นแบบแห่งวงการแพทย์ MDCU (MDCU The Medical Icons Award Ceremony) โดยมี รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล

งานมอบรางวัลในครั้งนี้มี รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ เป็นประธานคณะกรรมการการจัดงานมอบรางวัลฯ ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี ของการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2565 และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า รวมทั้งบุคลากรปัจจุบันที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น อดทน เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นบุคคลที่คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ถือเป็น “ต้นแบบ” ให้กับวงการแพทย์ไทย ในโอกาสนี้ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ในฐานะผู้แทนผู้ที่ได้รับรางวัล ได้กล่าวถึงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณ

รางวัลเชิดชูเกียรติแพทย์จุฬาฯ มีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 190 ท่าน  

ประเภท “ต้นแบบเกียรติยศ” 28 ท่าน  

1. ศ.กิตติคุณ พญ. คุณหญิงกอบจิตต์  ลิมปพยอม 

2. ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส  สุวรรณเวลา 

3. ศ.กิตติคุณ ดร. นพ.จิตร  สิทธีอมร 

4. พญ.เจรียง จันทรกมล 

5. ศ.กิตติคุณ นพ.เฉลิม วราวิทย์ 

6. ศ.กิตติคุณ นพ.ชวลิต อ่องจริต 

7. ศ.กิตติคุณ นพ.ชัยเวช นุชประยูร 

8. พล.ร.ต.นพ.โชคดี อินสว่าง 

9. รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ 

10. ศ. (พิเศษ) นพ.ธีระ รามสูต 

11. ศ.กิตติคุณ นพ.นิกร ดุสิตสิน 

12. นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร 

13. ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ 

14. ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค 

15. ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน 

16. รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร 

17. ศาสตราภิชาน นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ 

18. ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล 

19. ศ.กิตติคุณ ดร. นพ.มีชัย ศรีใส 

20. นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส 

21. ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฎ์ สิตปรีชา 

22. ผศ.นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ 

23. นพ.ศัลยเวทย์ เลขะกุล 

24. รศ.พญ. คุณหญิงส่าหรี จิตตินันทน์ 

25. ศ.กิตติคุณ ดร. นพ.สำรวย ช่วงโชติ 

26. ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.สำลี เปลี่ยนบางช้าง 

27. ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ 

28. นพ.อุทัย จินดาพล 

ประเภท “ต้นแบบแห่งความสำเร็จ” 134 ท่าน 

1. กัปตัน นพ.กรพรหม แสงอร่าม    

2. รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ     

3. ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา 

4. พล.อ.ท. นพ.การุณ เก่งสกุล 

5. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี 

6. ศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์ 

7. รศ.นพ.กิจประมุข ตันตยาภรณ์ 

8. ศ.นพ.กุลวี เนตรมณี        

9. ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า 

10. ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม 

11. ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ 

12. ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 

13. พล.อ.ท. นพ.ไกรเลิศ เธียรนุกุล 

14. น.อ. นพ.คมสัน วุฒิประเสริฐ 

15. นพ.คะนอง ถนอมสัตย์ 

16. นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี 

17. ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ 

18. ศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ 

19. นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ 

20. รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 

21. รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 

22. ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 

23. ศ. นพ.ชนพ ช่วงโชติ 

24. นพ.ชลิต เชียรวิชัย       

25. นพ.ชวมัย  สืบนุการณ์   

26. ศ.เกียรติคุณ พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ 

27. นพ.ชูชัย ศุภวงศ์     

28. นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา      

29. ศ.ดร.พญ.ณัฎฐิยา หิรัญกาญจน์ 

30. ศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์ 

31. รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล 

32. รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย 

33. รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ 

34. นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล 

35. อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล 

36. นพ.ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ 

37. นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ 

38. พล.อ.อ. นพ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ 

39. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 

40. ศ.กิตติคุณ พญ.ธาดา สืบหลินวงศ์ 

41. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

42. ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 

43. นพ.นคร เปรมศรี 

44. นพ.นรเทพ อัศวพัชระ 

45. ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 

46. รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ 

47. พญ.นาฏ ฟองสมุทร 

48. ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ 

49. ดร.พญ.นิตยา ภานุภาค  

50. ร.อ.นพ.นิมิต ประสิทธิ์ดำรง 

51. รศ.นพ.บรรเทอง รัชตะปีติ 

52. ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ 

53. ศ.คลินิก พญ.ประไพพรรณ ศุภจัตุรัส 

54. ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ 

55. รศ. นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ 

56. นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ 

57. พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ 

58. พล.ร.ต. ดร.นพ.ปิโยรส ปรียานนท์ 

59. ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี 

60. ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ 

61. รศ.นพ.พิทยา จันทรกมล 

62. ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก 

63. รศ. (พิเศษ) นพ.พิพัฒน์ คงทรัพย์ 

64. ศ.กิตติคุณ พญ.พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์    

65. นพ.เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง 

66. ศ.ดร.ภาวพันธ์ ภัทรโกศล 

67. นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ 

68. นพ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์์ 

69. รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ 

70. ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ 

71. นพ.รณไตร เรืองวีรยุทธ 

72. ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม 

73. ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 

74. รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ 

75. ศ.ร.อ.ญ. พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว 

76. ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 

77. ศ.พญ.วสี  ตุลวรรธนะ 

78. นพ.วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล 

79. รศ.พญ.วัลลี สัตยาศัย 

80. ศ.นพ.วิชัย  เบญจชลมาศ 

81. นพ.วิชัย อัศวภาคย์ 

82. ศ.ดร.นพ.วิชิต สุพรศิลป์ชัย 

83. รศ.นพ.วิทยา ศรีดามา 

84. ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ 

85. นพ.วิสิทธิ์ เสถียรวันทนีย์ 

86. ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ    

87. ศ.กิตติคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล    

88. น.ส.ศิริมา ปัทมดิลก 

89. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 

90. ศ.นพ.ศุภมัย บรรณประดิษฐ์ 

91. ศ.กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์์ 

92. นพ.เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ 

93. รศ.นพ.โศภณ นภาธร 

94. นพ.สงวน คุณาพร 

95. นพ.สมชาย ไวกิตติพงษ์ 

96. ศ.ดร. นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข 

97. นพ.สมประสงค์ ทองมีสี 

98. รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร 

99. ศ.กิตติคุณ นพ.สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ 

100. ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 

101. นพ.สมัย ศิริทองถาวร 

102. ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ 

103. รศ.นพ.ทพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี 

104. ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ  

105. ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ    

106. รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ     

107. นพ.สุนทร อันตรเสน   

108. รศ. (พิเศษ) นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ 

109. นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ 

110. ผศ.นพ.สุรชัย เคารพธรรม       

111. ศ.กิตติคุณ นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานนิชสกุล 

112. น.ต.ญ.พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ 

113. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี       

114. พญ.เสาด๊ะ ยุทธสมภพ 

115. นพ.โสภณ เมฆธน 

116. รศ.โสภิต ธรรมอารี 

117. รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ 

118. นพ.หาญ สุฉันทบุตร 

119. ศ.นพ.อดิศร  ภัทราดูลย์ 

120. ศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร 

121. นพ.อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ 

122. ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 

123. ผศ.พญ.อรณี ตั้งเผ่า      

124. ศ.กิตติคุณ นพ.อรุณ โรจนสกุล 

125. รศ.ดร.นพ.อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล 

126. รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล 

127. ศ.นพ.อารี ตนาวลี 

128. พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี   

129. พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ   

130. ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร 

131. ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ หุ่นวิจิตร 

132. พญ.อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ 

133. ศ. (พิเศษ) ดร.  เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

134. รศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ 

ประเภท “ต้นแบบรุ่นใหม่” 28 ท่าน 

1. นพ.กษมา มโนธรรมเมธา 

2. นพ.เกรียงไกร ถวิลไพร 

3. นพ.คมเลนส์ สุนทร 

4. อ.ดร. นพ.เจตน์ รัตนจีนะ 

5. นพ.ชวนนท์ อิ่มอาบ 

6. อ.ดร.พญ.ณศมน วรรณลภากร 

7. นพ.ณัฐธร ดาราพงศ์สถาพร 

8. ผศ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค 

9. นพ.ทศวิทย์ ติยะรัตนาชัย 

10. อ.นพ.ธนกฤต พงพิทักษ์เมธา 

11. รศ.นพ.นภชาญ เอื้อประเสริฐ 

12. รศ.พญ.นฤชา  จิรกาลวสาน 

13. อ.ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร 

14. นพ.ปิยบุตร กิตติธรรมวงศ์ 

15. พญ.เพชรดา ฉ่ำมณี 

16. รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส 

17. ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร 

18. อ.นพ.วนกร รัตนวงษ์ 

19. ศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ    

20. ศ.พญ.ศิริจิต สุทธจิตต์    

21. ศ.นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ     

22. ดร.สโรชา เชิดโฉม 

23. ศ.ดร.สัญชัย พยุงภร 

24. รศ.พญ.สุภรัตน์ จริยโกศล 

25. ผศ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข 

26. นพ.เสกสรร ไข่เจริญ 

27. นพ.อีระฟาน หะยีอีแต 

28. Dr.Dhammika Leshan Wannigama

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า