ข่าว

นิทรรศการ 4th SPEKTRUM 2018: Student Art Exhibition “Story Never Dies”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ร่วมกับสาขาภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ ARCOLABS Surya University ขอเชิญชม นิทรรศการจิตรกรรมและภาพพิมพ์ “4 th SPEKTRUM 2018: Student Art Exhibition ‘Story Never Dies’” ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 10 ตุลาคม 2561 ณ หอศิลป์จามจุรี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต เป็นประธานเปิดนิทรรศการในวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น.

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ได้จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ (ด้านทัศนศิลป์) ร่วมกับสาขาภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ARCOLABS Surya University ซึ่งเป็นองค์กรศิลปะสากลที่ดำเนินงานโดยคณาจารย์จากหลากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย โดยจัดการแสดงผลงานทัศนศิลป์ของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศิลปะและเป็นการสร้างเครือข่ายวิชาการทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ในระดับนานาชาติ สืบสานพันธกิจในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-3645-6

เพิ่มเติม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X