เสวนาวิชาการ “ภัยคุกคามของแนวคิดสุดโต่งทางศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย”

ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Merdeka Opinion Research มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (Universiti Kebangsaan Malaysia) จัดงานนำเสนอผลวิจัยและเสวนาวิชาการในหัวข้อ
"ภัยคุกคามของแนวคิดสุดโต่งทางศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย" (The Threat of Religious Extremism in Southeast Asia and Thailand) ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://goo.gl/EgR1Sq

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X