ศศินทร์ จัดสัมมนา “Successful Negotiations for Executives”

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนาในหัวข้อ “Successful Negotiations for Executives” การเจรจาให้ประสบความสำเร็จสำหรับผู้บริหาร เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนในเชิงธุรกิจ พร้อมเรียนรู้การใช้เครื่องมือทางธุกรกิจต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การเจรจาดำเนินไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -21 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมได้ที่ http://execed.sasin.edu/ne/ หรือโทร. 0 2218 4001 7 ต่อ 162-167

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X