ข่าวสารจุฬาฯ

บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศผู้รับทุน

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการวิจัยให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้รับทุนเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับทุนดังนี้ ปฐมนิเทศผู้รับทุน 90 ปี จุฬาฯ รุ่นที่ 41 ครั้งที่ 4/2561 ปฐมนิเทศผู้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต ครั้งที่ 4 /2561 และปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการทุนหลังปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช กล่าวเปิดและอธิบายแนวปฏิบัติการรับทุนโดย รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดี และกลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ และกลุ่มภารกิจคลัง พัสดุและงบประมาณ เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย