ข่าวสารจุฬาฯ

ประกวดงานเขียนร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมการประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” การประกวดแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ ประเภทนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวช. ประเภทนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประเภทบุคคลทั่วไป

สามารถส่งผลงานได้ที่ www.chulabook.com หรือ แผนกประชาสัมพันธ์ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2562

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร. 0-2218-9893-5

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย