ข่าวสารจุฬาฯ

งานสัมมนา “ว่าด้วยรัฐสวัสดิการ: บทเรียนจากยุโรปสู่ประเทศไทย”

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “ว่าด้วยรัฐสวัสดิการ: บทเรียนจากยุโรปสู่ประเทศไทย” ซึ่งประกอบด้วยการนำเสนอโครงการวิจัยที่ศูนย์ฯ ให้ทุนสนับสนุนจำนวน 2 โครงการ ได้แก่

  1. “ปัจจัยทางวัฒนธรรมกับความสำเร็จของนโยบายรัฐสวัสดิการในประเทศเดนมาร์ก” โดย พ.ต.ท. ติรัส ตฤณเตชะ
  2. “กระบวนการประยุกต์ใช้ตัวแบบสวัสดิการแบบนอร์ดิกในประเทศรายได้ต่ำโดยสัมพัทธ์: กรณีศึกษาการปรับใช้รัฐสวัสดิการตัวแบบนอร์ดิกในประเทศไทย” โดย ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

 

งานสัมมนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังได้ฟรี ที่ https://goo.gl/R9kBuH (รับจำนวนจำกัด)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0 2218 3909

อีเมล voradon.lerdrat@gmail.com

หรือทาง Facebook: Centre for European Studies at Chulalongkorn University

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย