ข่าว

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิธนาคาร SMBC 

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิธนาคาร SMBC ให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 กล่าวต้อนรับและขอบคุณ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี ประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตผู้รับทุน โดย Mr. Tetsuo Ota, General Manager of Risk Management and Business Control Department of Bangkok (RMBCDB) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X