ข่าวสารจุฬาฯ

รับสมัครนิสิตใหม่ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2562

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และ เอก ด้านวัสดุศาสตร์ ในสาขาต่อไปนี้

-วท.ม. สาขาเทคโนโลยีเซรามิก หลักสูตร 2 ปี (M.Sc. in Ceramic Technology)

-วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีสิ่งทอ หลักสูตร 2 ปี (M.Sc. in Applied Polymer Science and Textile Technology)

-วท.ด. สาขาวัสดุศาสตร์ มี 2 แบบ

  1. แบบปริญญาเดี่ยว (Ph.D. in Materials Science)

2.แบบ 2 ปริญญา (double degree program) ร่วมกับ Nagaoka University pf Technology (Ph.D. in Materials Science and D.Eng. in Materials Engineering)

 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย https://www.register.gradchula.com/

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสามารถดูได้ที่ http://www.matsci.sc.chula.ac.th

หรือ Facebook: (https://www.facebook.com/matscichula/)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-5544-6

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย