ข่าวสารจุฬาฯ

สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท 2562

สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 ในหลักสูตรสหสาขาวิชา ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (คณะรัฐศาสตร์) คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาประวัติศาสตร์ (คณะอักษรศาสตร์)  ซึ่งในหลักสูตรจะมีกิจกรรมอบรมระยะสั้น เยี่ยมชมสถาบันของสหภาพยุโรป และทัศนศึกษาเมืองสำคัญ ในยุโรป เป็นเวลา 3 สัปดาห์ (รวมในค่าเล่าเรียน) เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.maeus.grad.chula.ac.th

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สหสาขาวิชายุโรปศึกษา ชั้น 16 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-3924 หรือ อีเมล  maeus@chula.ac.th

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย