ข่าวสารจุฬาฯ

นิทรรศการผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ครั้งที่ 8

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดนิทรรศการผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร ครั้งที่ 8 : 60 ปี สาธิตจุฬาฯ ระหว่างวันที่ 13 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 และ 2 หอศิลป์จามจุรีจัดแสดงผลงานจิตรกรรมของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความงาม ให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ เป็นประตูที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางศิลปะ เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง ประธานในพิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทินกร บัวพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ศิลปินที่มาร่วมแสดงผลงานศิลปะและมาร่วมงาน คุณแทน โฆษิตพิพัฒน์ บุตรชายอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เคยมาเป็นวิทยากรสอนศิลปะให้แก่นักเรียนในโครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ Art Learning โรงเรียนสาธิตจุฬาฯประถม

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย