ข่าว

บรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 4 “เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

บรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 4 “เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ  จัดการบรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 – 19.30 น. ณ ห้องประชุม 802 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯได้จัดหลักสูตรเสริมการศึกษาทั่วไประยะสั้น CUVIP (Chulalongkorn University Values Integration Program) ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นิสิต บุคลากร นิสิตเก่าและประชาชนทั่วไป มุ่งเน้นให้นิสิตได้รู้จัก ค้นพบ และพัฒนาตัวเอง เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ ตลอดจนพัฒนาและยกระดับนิสิตให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและโลก

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฟรีได้ที่ https://goo.gl/qFBeYF สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ  โทร. 0-221833920

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X