เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ (CU-CAS)

ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CAS) ในระบบทวิภาค และระบบทวิภาค-นานาชาติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 26 กรกฏาคม 2562 โดยสามารถประเมินผลได้ที่ www.cas.chula.ac.th

ติดต่อสอบถามได้ที่สํานักบริหารวิชาการ จุฬาฯ e-mail: DAD.OAA@chula.ac.th

*หากนิสิตไม่เข้าประเมินในช่วงเวลาที่กําหนด นิสิตจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกผ่านระบบของมหาวิทยาลัย*

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X