ขอเชิญชาวจุฬาฯ และผู้สนใจเข้าชมและร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในงาน Chula Safety 2019 : ร้อยรักษ์ความปลอดภัย ร้อยใจชาวจุฬาฯ

ขอเชิญชาวจุฬาฯ และผู้สนใจเข้าชมและร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในงาน Chula Safety 2019 : ร้อยรักษ์ความปลอดภัย ร้อยใจชาวจุฬาฯ ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว พบกับกิจกรรมความรู้แฝงความสนุกสนาน กิจกรรมเสวนา ลานกิจกรรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สาธิตอุปกรณ์ดับเพลิง การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “ร้อยรักษ์ความปลอดภัย ร้อยใจชาวจุฬาฯ” ผลงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของหน่วยงานภายใน และรอบข้างจุฬาฯ พร้อมของรางวัลมากมาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2218-5222 หรือ
เวบไซต์ www.shecu.chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X