ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2562

คณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพประชาสัมพันธ์ จุฬาฯ จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ เรือนจุฬานฤมิต โดยมีคุณธาริณี  ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร ประธานเครือข่ายวิชาชีพประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม โดยเชิญผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์จากคณะและหน่วยงานต่างๆ และศูนย์สื่อสารองค์กร มาประชุมร่วมกัน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และร่วมมือประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่อไป ในงานมีผู้แทนจากศูนย์บริหารความเสี่ยง นำเสนอนโยบายและมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และผู้แทนจากโครงการ Chula Zero Waste นำเสนอการดำเนินงานของโครงการ Chula Zero Waste  มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 49 คน

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X