ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เขตจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการทรงงานด้านการเกษตร และนำเสนอแนวทางในการสืบสานพระราชปณิภาณสำหรับภูมิพลังนิพนธ์ต่อไป

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X