ข่าว

ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เขตจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการทรงงานด้านการเกษตร และนำเสนอแนวทางในการสืบสานพระราชปณิภาณสำหรับภูมิพลังนิพนธ์ต่อไป

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X