ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมการทำล้อเลื่อนเพื่อสุนัขและแมว ครั้งที่ 35

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิ ศ.ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม จัดอบรมการทำล้อเลื่อนเพื่อสุนัขและแมว ครั้งที่ 35 โครงการ “wheel chair we share project” เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสาธิต อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์ โดยมี ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ รองคณบดีนโยบายและแผน กล่าวเปิดงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาฯ…โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนรู้” เนื่องในโอกาส 84 ปี แห่งการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อส่งเสริมความรักและผูกพันระหว่างเจ้าของสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยง การดูแลสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในบทบาทความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ นำไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงในสังคมไทย มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 122 คน จำนวนสัตว์เลี้ยง 32 ตัว

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย