ข่าวสารจุฬาฯ

“คิดถึงกีฬา คิดถึงศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ”

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการด้านการกีฬา และการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับคณะและหน่วยงานของจุฬาฯ ซึ่งศูนย์กีฬาฯ มีความพร้อมทั้งทางด้านสถานที่ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬา ตลอดจนอุปกรณ์กีฬาที่ครบครันทั้งเพื่อการเรียนการสอน การฝึกซ้อมกีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬา ดังนั้น ศูนย์กีฬาฯ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ภายในจุฬาฯ หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ต้องการจัดกิจกรรมกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมเดิน – วิ่งนั้น ศูนย์กีฬาฯ มีความพร้อมที่จะให้บริการตามวัตถุประสงค์ของหน่วยท่านได้ในทุกรูปแบบ “คิดถึงกีฬา คิดถึง ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ”

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกสมาชิกสัมพันธ์ 0 2218 2848 หรือ 0 2218 2811

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย