ข่าวสารจุฬาฯ

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 205 อาคารจามจุรี 3 คุณธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ต้อนรับนางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรจากกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยนายธัญญา ภักดี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ซึ่งเข้าศึกษาดูงานศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โดยมีนายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ และนางสาวศุภวรรณ พิพิธสมบัติ หัวหน้ากลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ ให้ข้อมูลการดำเนินงานและร่วมต้อนรับ

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย