ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ และ The Korea Foundation ลงนามสัญญาความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาโทเกาหลีศึกษา

                 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี จุฬาฯ และ Mr. Sihyung Lee, President of The Korea Foundation ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือการสนับสนุนทุนการศึกษา “The Korea Foundation Scholarship for Graduate Studies Program” สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกาหลีศึกษา (สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนทุน “The Korea Foundation Scholarship for Graduate Studies Program” จาก The Korea Foundation จำนวน 7 ทุน ทุนละ 9,000 USD เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกาหลีศึกษา (สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ) เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 นี้

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย